Посадова інструкція для осіб, відповідальних за справний стан ліфтів

    


Задати питання
Щоб скористатися формою, включіть підтримку JavaScript та Cookies в браузері.

 

 

 

______________________________________
(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

_______________________________________
(уповноважена особа)

_______________________________________
(ПІБ, підпис)

_________________ року

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ
ЗА СПРАВНИЙ СТАН, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ ЛІФТІВ

 

            Ця Інструкція має рекомендаційний характер і встановлює зразкові вимоги, що пред'являються до працівників, відповідальних за справний стан, технічне обслуговування і ремонт ліфтів. Визначає основні обов'язки і вимоги, а також права і відповідальність цих працівників.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. У відповідності з "Правилами будови і безпечної експлуатації ліфтом" відповідальність за справний стан, технічне обслуговування і ремонт ліфтів повинна бути покладена наказом на обличчя технічної адміністрації підприємства (організації), якому належить ліфт, а у випадках, коли обслуговування ліфтів здійснюється спеціалізованою організацією, - на особу технічної адміністрації цієї організації.
1.2. Відповідальним за справний стан, технічне обслуговування і ремонт ліфтів може бути призначений працівник, який має відповідну кваліфікацію, пройшов навчання в учбовому закладі, що має відповідний дозвіл, перевірку знань у комісії за участю державного інспектора, йому повинні бути вручені посвідчення та посадова інструкція, що регламентує його права і обов'язки. За ним повинні бути закріплені певні ліфти наказом по підприємству.
1.3. Посада, прізвище, ім'я, по батькові, номер і дата наказу про призначення і підпис відповідального за справний стан, технічне обслуговування і ремонт ліфтів повинні бути занесені в паспорт ліфта до його реєстрації в органі ____________________________, а також кожного разу після призначення нового відповідального особи.
1.4. На час відпустки, відрядження, хвороби або в інших випадках тимчасової відсутності відповідальної особи виконання її обов'язків має бути покладено наказом (розпорядженням) на іншу особу, атестоване відповідно до Правил. Запис про це в паспорті ліфта не потрібно.
1.5. Керівництво підприємства (організації) - власника ліфта або спеціалізованої організації зобов'язана створити умови для виконання відповідальною особою покладених на нього обов'язків і встановити відомчий нагляд за утриманням ліфтів у справному стані та безпечної їх експлуатацією, а також підпорядкувати йому електромеханіків і операторів, ліфтерів.
1.6. Працівник (особа), відповідальний за справний стан, технічне обслуговування і ремонт ліфтів, повинен знати:

- Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів (ПББЕЛ);
- Правила улаштування електроустановок (ПУЕ) в частині електрообладнання ліфтів;
- Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів в частині електрообладнання ліфтів в обсязі IV кваліфікаційної групи (ПТЕ і ПТБ):
- Будову і призначення ліфтів;
- Інструкції заводів-виробників по монтажу та експлуатації ліфтів;
- Електричні схеми обслуговуваних ліфтів;
- ДСТУ на ліфти;
- Основні положення електротехніки;
- Виробничі інструкції для персоналу, що обслуговує ліфти;
- Положення по організації ремонту ліфтів;
- Інформаційні листи та повідомлення _________________ з питань безпеки роботи ліфтів;
- Правила пожежної безпеки;
- Дану Посадову інструкцію;
- Вимоги щодо безпеки праці при проведенні технічного нагляду;
- Рекомендації заводів - виробників ліфтів по підвищенню надійності при проведенні обслуговування і ремонту ліфтів.

2. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ
Працівник (особа), відповідальний за справний стан, технічне обслуговування і ремонт ліфтів, зобов'язаний:
2.1. Підтримувати ліфти в справному стані шляхом контролю за проведенням обслуговуючим персоналом (електромеханіками, ліфтерами) щозмінних і періодичних оглядів, а також планово-попереджувальних ремонтів ліфтового обладнання у встановлені графіками терміни, систематичного контролю за правильним веденням журналів періодичних оглядів і змінних журналів ліфтерів, своєчасного усунення виявлених несправностей, регулярних особистих перевірок технічного стану ліфтів *.
_________________________________
* - Періодичність таких перевірок встановлюється власником ліфтів або спеціалізованою організацією, виходячи з умов експлуатації ліфтів і ступеня їх фізичного зносу.

2.2. Проводити обслуговування та ремонт ліфтів навченим та атестованим персоналом, які мають необхідні знання та достатні навики по виконанню цих робіт, а також періодичну перевірку знань обслуговуючого персоналу не рідше ніж через 12 місяців і систематичний його інструктаж.
2.3. Виробляти своєчасну зупинку і підготовку ліфтів до технічного освідоцтва.
2.4. Забезпечити обслуговуючий персонал виробничими інструкціями та забезпечити контроль за виконанням цим персоналом містяться в інструкціях вказівок по обслуговуванню ліфтів.
2.5. Виконувати в установлені терміни приписи органу _____________________, а також працівників, відповідальних за проведення технічного огляду ліфтів (експертів) у спеціалізованій організації.
2.6. Забезпечити зберігання паспортів і технічної документації на ліфти, а також ведення журналів періодичної перевірки знань персоналу.
2.7. Забезпечити своєчасне внесення необхідних записів в паспорти ліфтів у випадках, передбачених Правилами.
2.8. Забезпечити проведення не рідше одного разу на рік заміру опору ізоляції проводів та контуру заземлення з оформленням результатів виміру відповідними документами.
2.9. Забезпечити закріплення за електромеханіками певних ліфтів.
2.10. Забезпечити обслуговуючий персонал справним інструментом і пристосуваннями, захисними засобами, попереджувальними плакатами, інструкціями і т.п.
2.11. Проводити з обслуговуючим персоналом інструктаж на робочому місці перед допуском до роботи, а також періодичний інструктаж з техніки безпеки, якщо проведення його не покладено на іншу особу.
2.12. Установити порядок приймання та здачі зміни ліфтерами (операторами).
2.13. Скласти графік періодичних оглядів і планово-попереджувальних ремонтів ліфтів.
2.14. Забезпечити електромеханіків журналами для записів результатів огляду ліфтів (журналами періодичних оглядів), а ліфтерів (операторів) - змінними журналами.
2.15. Забезпечити порядок зберігання і обліку видачі ключів від приміщень та шаф, в яких розміщене обладнання ліфта.
2.16. Бути присутнім при контрольних перевірках, проведених державними інспекторами ______________ чи працівниками підприємства (організації), експертами, що здійснюють відомчий нагляд за ліфтами, а також при технічних оглядах.
2.17. Складати відомості дефектів на ремонт ліфтів.
2.18. Після закінчення ремонту ліфтів виробляти приймання робіт від електромеханіків, ретельний огляд і перевірку справності ліфтів з відбиттям результатів у журналі періодичних оглядів ліфтів.
2.19. При виявленні несправностей ліфта, що можуть призвести до аварії або нещасного випадку, не допускати експлуатації ліфта до усунення цих несправностей.
2.20. Не допускати до обслуговування ліфтів навчених та не атестованих електромеханіків, ліфтерів.
2.21. Не допускати експлуатації ліфтів без дозволу державного інспектора (експерта) _________________ чи працівника спеціалізованої організації (експерта), відповідального за проведення технічного засвідчення, у випадках, передбачених Правилами безпеки.
2.22. Брати участь у роботі технічних комісій з приймання знов змонтованих ліфтів на ділянці, підприємстві (організації).
2.23. Проводити технічне засвідчення малих вантажних ліфтів і видавати дозвіл на введення їх в експлуатацію у випадках, передбачених Правилами.
2.24. Повідомляти в орган _________________, керівництву підприємства (організації) - власника ліфта про нещасні випадки або аварії, що сталися при експлуатації або ремонті ліфтів, і забезпечити збереження всієї обстановки аварії або нещасного випадку, якщо це не становить небезпеки для життя і здоров'я людей.
2.25. Брати участь у роботі комісій з періодичної перевірки знань обслуговуючого персоналу (електромеханіків, ліфтерів, операторів).
2.26. Контролювати виконання умов договору між спеціалізованою експлуатаційною організацією і власником ліфта.

3. ПРАВА
Працівник (особа), відповідальний за справний стан, технічне обслуговування і ремонт ліфтів, має право:
3.1. У будь-який час доби відвідувати ліфти та диспетчерські пункти управління ліфтами на своїй ділянці, перевіряти їх технічний стан, умови експлуатації, дотримання правил безпеки обслуговуючим персоналом.
3.2. Зупиняти роботу ліфтів з закінченим терміном технічного засвідчення, при наявності несправності, що можуть викликати аварію або травмування людей, а також за відсутності на робочому місці обслуговуючого персоналу.
3.3. Вимагати від керівництва підприємств (організацій) - власників ліфтів або підрядних організацій суворого виконання договірних зобов'язань, а також пред'явлення (для перевірки) документів з питань, пов'язаних з безпечною експлуатацією ліфтів.
3.4. Ставити перед адміністрацією експлуатуючої організації або організації - власника ліфта питання про відсторонення від обслуговування ліфтів ліфтерів, операторів, що порушують інструкції і правила з безпечної експлуатації ліфтів.
3.5. Ставити питання про покарання винних у порушенні діючих правил, інструкцій.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
4.1. Видача працівником (особою), відповідальним за справний стан, технічне обслуговування і ремонт ліфтів, вказівок або розпоряджень, що змушують підлеглих порушувати вимоги Правил безпеки та інструкцій, самостійне відновлення експлуатації ліфтів, зупинених органом _________________, а також невжиття ним заходів щодо усунення порушень вимог Правил і інструкцій, які допускаються обслуговуючим персоналом або іншими підлеглими йому особами в його присутності, є грубими порушеннями Правил.
4.2. В залежності від характеру порушень та їх наслідків працівник (особа), відповідальний за справний стан, технічне обслуговування і ремонт ліфтів, несе відповідальність у дисциплінарному, адміністративному або судовому порядку.
4.3. Примітка. Міністерства, відомства, підприємства (організації) - власники, які експлуатують ліфти, у відповідності зі ст.12.1 ПББЕЛ повинні розробити та затвердити посадову інструкцію для інженерно-технічних працівників, відповідальних за справний стан, технічне обслуговування і ремонт ліфтів, використовуючи рекомендований зміст цієї інструкції, а також вимоги, що випливають із місцевих умов експлуатації ліфтів.

ПОГОДЖЕНО:

Керівник структурного підрозділу:

 

_________________
(підпис)

 

______________________
(ПІБ)

 

___________________ р.

Начальник
юридичного відділу:

 

_________________
(підпис)

 

______________________
(ПІБ)

 

___________________ р.

З інструкцією ознайомлений:

 

_________________
(підпис)

 

______________________
(ПІБ)

 

___________________ р.

<< Назад